یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
بازآید و بِرْهاندم از بندِ ملامت
خاکِ رهِ آن یارِ سفرکرده بیارید
تا چشمِ جهان‌بین کُنمش جایِ اقامت
فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
امروز که در دستِ توام مرحمتی کن
فردا که شوم خاک چه سود اشکِ ندامت
ای آن که به تقریر و بیان دم زنی از عشق
ما با تو نداریم سخن، خیر و سلامت
درویش مکن ناله ز شمشیرِ اَحِبّا
کاین طایفه از کُشته ستانند غرامت
در خرقه زن آتش که خمِ ابروی ساقی
بر می‌شکند گوشه‌ی محرابِ امامت
حاشا که من از جور و جفای تو بنالم
بیدادِ لطیفان همه لطف است و کرامت
کوته نکند بحثِ سرِ زلفِ تو حافظ
پیوسته شد این سلسله تا روزِ قیامت

غزل شماره‌ی ۸۹