زلفت هزار دل به یکی تارِ مو ببست
راهِ هزار چاره گر از چار سو ببست
تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان
بگشود نافه‌ای و درِ آرزو ببست
شیدا از آن شدم که نگارم چو ماهِ نو
ابرو نمود و جلوه‌گری کرد و رو ببست
ساقی به چند رنگ مِی اندر پیاله ریخت
این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست
یا رب چه غَمزه کرد صُراحی که خونِ خُم
با نعره‌های قُلقُلش اندر گلو ببست
مطرب چه پرده ساخت که در پرده‌ی سَماع
بر اهلِ وَجْد و حال، درِ های و هو ببست
حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست
اِحرامِ طوفِ کعبه‌ی دل، بی وضو ببست

غزل شماره‌ی ۳۰