صَلاحِ کار کجا و منِ خراب کجا
ببین تفاوتِ رَه کز کجاست تا به کجا
دلم ز صومعه بگرفت و خرقه‌ی سالوس
کجاست دیرِ مُغان و شرابِ ناب کجا
چه نسبت است به رندی صلاح و تقوا را
سماعِ وعظ کجا، نغمه‌ی رباب کجا
ز روی دوست، دلِ دشمنان چه دَریابد
چراغِ مُرده کجا، شمعِ آفتاب کجا
چو کُحلِ بینشِ ما خاکِ آستانِ شماست
کجا رویم، بفرما از این جناب، کجا
مبین به سیبِ زِنخدان که چاه در راه است
کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا
بشد، که یاد خوشش باد، روزگارِ وصال
خود آن کِرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا
قرار و خواب ز حافظ طَمَع مدار ای دوست
قرار چیست، صبوری کدام و خواب کجا

غزل شماره‌ی ۲